Apartamenty Zakopane z basenem


APARTAMENT GIEWONT

Dla 2 osób

Dla 3 osób

Dla 4 osób

Sezon Wysoki (wakacje, ferie zimowe, okres między świąteczny)

270 zł.

290 zł.

310 zł.

Sezon Średni (wrzesień, październik, grudzień, styczeń, kwiecień, maj, czerwiec)

250 zł.

270 zł.

290 zł.

Sezon Niski (listopad, marzec)

230 zł.

250 zł.

270 zł.

Święta i długie weekendy

340 zł.

360 zł.

380 zł.

Sylwester

500 zł.

530 zł.

550 zł.


KORZYSTNE RABATY!


Rodziny z dziećmi - 10 % rabatu *

Stali klienci - 10 % rabatu *

Seniorzy, studenci, nowożeńcy - 10 % rabatu *

Pobyt zgłoszony na ponad 30 dni (first minute) i do 7 dni (last minute) przed przyjazdem  - 10 % rabatu. *

Przy pobytach powyżej 6 dni - 10 % rabatu *


* rabaty nie łączą się 
* negocjacje dopuszczalne, a nawet obowiązkowe!


UWAGA:

W przypadku wynajmu na 1-2 doby, koszt 1 noclegu wynosi 360 zł.  

Umowa Wynajmu


W Kościelisku przy ul. Nędzy Kubińca 206 a, 34-511 Kościelisko


Zawarta dnia ...................

Pomiędzy ...........................

PESEL .............................

Zamieszkałym w ............................. (kod ..................) ul. ................................

Legitymującym się dow. osob. ....................................

Zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM

a

Panem/Panią ..............................

PESEL ……..……………

Zamieszkałym w .............................(kod ..................) ul. ....................................

legitymującym(ą) się dow. osob. ……………………

zwanym(ą) dalej NAJEMCĄ

§ 1.

WYNAJMUJĄCY oddaje NAJEMCY na okres ................................................ (....... dób) apartament nr. (C) 4 dla ................... osób, w celu przebywania i używania zgodnie z niniejszą umową, która po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez konieczności dokonania uprzedniego wypowiedzenia.

§ 2

Przedmiotem wynajmu jest apartament o powierzchni ok. 42 m2, składający się z 2 osobowej sypialni, 2 osobowego pokoju dziennego z aneksem kuchennym i łazienki.

§ 3.

W ramach umowy NAJEMCY przysługuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe w garażu podziemnym..

§ 4.

Z tytułu udostępnienia apartamentu w terminie określonym w § 1. NAJEMCA zapłaci WYNAJMUJĄCEMU należność w wysokości ................. zł. (słownie: ............................................................ złotych).

§ 5.

Należność za pobyt płatna jest w dwóch ratach:

I rata - zaliczka w wysokości 30 % kwoty wymienionej w § 4. tj. ................... zł. (słownie: ............................. złotych) zostanie wpłacona przelewem w dniu podpisania umowy na nr konta podany poniżej lub wskazany przez firmę pośredniczącą w wynajmie.

II rata – w wysokości 70 % kwoty wymienionej w § 4 tj. ..................... zł. (słownie: ....................................... złotych)

zostanie wpłacona gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, na ręce rezydenta udostępniającego lokal.

Terminem zapłaty należności jest data wpływu tych należności na konto bankowe WYNAJMUJĄCEGO w Banku ............................................................................................................................. lub data wpłaty gotówkowej.

§ 6.

W przypadku rezygnacji przez NAJEMCĘ z przyjazdu lub skrócenia swojego pobytu, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

§ 7.

Przed przyjazdem, NAJEMCA zobowiązany jest skontaktować się z rezydentem (............................... tel. .............................), w celu wspólnego uzgodnienia miejsca i czasu odbioru kluczy i uregulowania należności finansowych.

§ 8.

Wynajem apartamentu rozpoczyna się najwcześniej o godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu i kończy najpóźniej o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.

§ 9.

NAJEMCA przyjmuje do wiadomości, że apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszona w rezerwacji i wymieniona w umowie, pod rygorem wypowiedzenia umowy wynajmu ze skutkiem natychmiastowym i utratą kaucji i pozostałych należności wpłaconych z tytułu wynajmu apartamentu.

§ 10.

NAJEMCA zobowiązuje się do zachowania porządku, czystości i właściwego stanu apartamentu, do korzystania z niego i przynależnych pomieszczeń w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa.

§ 11.

NAJEMCA zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych, regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych (basen, sauna) i regulaminu obiektu, który jest podany do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych wiszących w klatkach schodowych.

§ 12.

Zabronione jest używanie znajdujących się w apartamencie, instalacji i urządzeń w sposób nie odpowiadający ich przeznaczeniu, mogący prowadzić do ich zniszczenia lub uszkodzenia, a także obowiązuje w nim bezwzględny zakaz palenia .

§ 13

Najemca zobowiązuje się, że nie będzie używać pieców akumulacyjnych do suszenia, a także narażać ich na bezpośredni kontakt z materiałami izolującymi i łatwopalnymi, pod groźbą pożaru, awarii elektrycznej, utraty ogrzewania, kaucji i zwrotu pozostałych (udokumentowanych) kosztów naprawy.

§ 14.

1. NAJEMCA przed zakwaterowaniem w Apartamencie, wpłaca na ręce Rezydenta kaucję w wysokości jednodniowej stawki pobytu (250 zł.), jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu odszkodowania za zniszczenia lokalu ponad jego normalne zużycie oraz zabezpieczenia innych należności finansowych wynikających z tej umowy.

2. Kaucja zostanie zwrócona NAJEMCY w ostatnim dniu pobytu, przed opuszczeniem apartamentu i po dokonaniu jego oględzin. Zwrot kaucji nastąpi w całości lub częściowo, po potrąceniu ewentualnych należności na poczet kosztów związanych z usunięciem stwierdzonych uszkodzeń.

§ 15.

Najpóźniej dzień przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za klucze w celu poinformowania jej o dokładnej godzinie przyjazdu i umówienia się na odbiór kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na ustaloną wcześniej godzinę należy jak najszybciej powiadomić o tym tę osobę. Przyjazd i wyjazd w godzinach nocnych 22 - 6 dodatkowo płatny 50 PLN

§ 16.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18.

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


Właściciel

.........................

Klient

.........................